Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

REKRUTACJA 2019 - ósmoklasista

        ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  W 2019 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 W WARSZAWIE

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

3. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

 

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji pod adresem https://warszawa-posp.edu.com.pl/kandydat

Harmonogram działań absolwenta szkoły podstawowej


ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów do klas pierwszych wynosi 200.

Punkty przyznawane są według następujących kryteriów:


1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 1) wynik przedstawiony w procentach z: 

      a) języka polskiego oraz matematyki mnoży się przez 0,35.

      b) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

 2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

 3. Przy rekrutacji punktowane będą następujące przedmioty:

  • W oddziałach technik geodeta, technik budowy dróg, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik geolog:

                  język polski

                 matematyka

                 geografia

                 język obcy

  • W oddziale technik informatyk:

               język polski

               matematyka

               język obcy

               informatyka

  • W oddziale technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

              język polski

              matematyka

              język obcy

              plastyka

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

     c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

     a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

    c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje   się 7 punktów,

    c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

    d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

    e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

    f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

   b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

   d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

   e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

   f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

   a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

   b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

   c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

   d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

    a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

    b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

   c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

   d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

   e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

   a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

   b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

   c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

   d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

   e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 6, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. Przy czym przeliczana jest na punkty wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

8. Kryteria różnicujące:

1) w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów (w pierwszej kolejności):

   a)   kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej,

   b)   sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,

   c)   kandydaci, którym ze względu na udokumentowane zdolności ustalono indywidualny tok nauki,

2) Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane pod uwagę łącznie:

   a)  wielodzietność rodziny kandydata,

   b)  niepełnosprawność  kandydata,

   c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

   d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

   e)  niepełnosprawność rodzeństwa   kandydata,

   f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

   g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Geologiczno – Geodezyjno – Drogowego muszą złożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie do 24 lipca 2019  (w rekrutacji uzupełniającej do 27 sierpnia w sekretariacie szkoły).

10. Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020:

          2 klasy kształcące w zawodzie technik geodeta (angielski, niemiecki, rosyjski)

          1,5 klasy kształcącej w zawodzie technik budowy dróg (angielski, niemiecki, rosyjski)
          1,5 klasy kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (angielski, niemiecki,  rosyjski)
          1 klasa kształcąca w zawodzie technik geolog (angielski, niemiecki)

          1 klasa kształcąca w zawodzie technik informatyk (angielski, niemiecki)

          1 klasa kształcąca w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej (angielski, niemiecki)

 We wszystkich oddziałach proponujemy rozszerzenie z matematyki.

  11. Tryb odwoławczy:

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w poprzednim punkcie.

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej do dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  HARMONOGRAM

 W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkole  wnioski zgodne ze wzorami ustanowionymi przez organ prowadzący, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:

1)  Od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 kandydaci logują się do systemu, wypełniają wniosek,  wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru. Kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni znajduje się na stronie internetowej Biura Edukacji:  http://edukacja.warszawa.pl).

2)   Od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.

3)   Od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową.

4)  16 lipca do godz. 12.00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

5)   Od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca do godz. 16.00 kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły, a nie znajdowała się ona na pierwszym miejscu listy preferencji, otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni znajduje się na stronie internetowej Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl).

6)  Od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7)  25 lipca do godz. 12.00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

8)  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje  wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą. podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają w szkole w terminie od 26 lipca od godz. 8.00 do  30 lipca do godz. 12.00). W tym terminie kandydaci  otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni znajduje się na stronie internetowej Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl).

9) 19 sierpnia godz.12.00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

10)  od 19 sierpnia od godz.12.00 do 27 sierpnia do godz.16.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

11) 28 sierpnia do godz. 10.00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***